HOME

About APC2012

Organizer

Invitation  |   Overview  |   Organizer  |   Topics

Organizer

Asian and Oceanian Photochemistry Association

President :
Minjoong Yoon, Chungnam Nat. Univ., Daejeon
Vice President :
Hiroshi Fukumura, Tohoku Univ., Sendai
Ken Ghiggino, Univ. Melbourne, Victoria
Secretary Treasurer :
Hiroshi Miyasaka, Osaka Univ., Osaka
Councilor :
Jonathan Hobley, Agency Sci. Eng. Res., Singapore
Kiyomi Kakiuchi, Nara Inst. Tech, Nara
Hwan Kyu Kim, Korea Univ., Sejong
Jim Jr-Min Lin, Inst. Atomic Molecular Sci., Taipei
Anunay Samanta, Univ. Hyderabad, Hyderabad
K. George Thomas, Indian Inst. Sci. Edu. Res., Trivandrum
Chem.-Ho Tung, Tech. Inst. Phys. Chem., CAS, Beijing
Vivian W. W. Yam, Univ. Hong Kong, Hong Kong
Sunao Yamada, Kyushu Univ., Fukuoka
Guoqiang Yang, Inst. Chemistry, CAS, Beijing
Jye-Shane Yang, Nat. Taiwan Univ., Taipei
Kyung Byung Yoon, Sogang Univ., Seoul

Organizer

The Japanese Photochemistry Association
 

Chairpersons

Tetsuro Majima
Osaka Univ.
Noboru Kitamura
Hokkaido Univ.

Organizing Committee

Tatsuo Arai
Tsukuba Univ.
Shunichi Fukuzumi
Osaka Univ.
Yasuchika Hasegawa
Hokkaido Univ.
Osamu Ishitani
Tokyo Inst. Tech.
Shinzaburo Ito
Kyoto Univ.
Nobuhiro Ohta
Hokkaido Univ.
Akihiko Ouchi
Natl. Inst. Adv. Industrial Sci. Tech.
Hiroshi Segawa
Univ. Tokyo
Hitoshi Tamiaki
Ritsumeikan Univ.

Local Committee

Tsuyoshi Asahi
Ehime Univ.
Shuichi Hashimoto
Tokushima Univ.
Hiroshi Ikeda
Osaka Pref. Univ.
Takashi Karatsu
Chiba Univ.
Akio Kawai
Tokyo Inst. Tech.
Yasuo Kubo
Shimane Univ.
Tetsuo Okutsu
Gunma Univ.
Tadashi Suzuki
Aoyama Gakuin Univ.
Naoto Tamai
Kwansei Gakuin Univ.
Masahide Terazima
Kyoto Univ.
Toshio Uchihara
Ryukyu Univ.
Hiromi Yamashita
Osaka Univ.
Suzuko Yamazaki
Yamaguchi Univ.
Masahide Yasuda
Miyazaki Univ.

Secretary-General

Mamoru Fujitsuka
Osaka Univ.
Kei Murakoshi
Hokkaido Univ.

Secretary

Kiyohiko Kawai
Osaka Univ.
Takashi Tachikawa
Osaka Univ.
Jungkweon Choi
Osaka Univ.
Sachiko Tojo
Osaka Univ.